« Home | 吃药好。。。。辛苦呀!!!!!!! » | 玩具sssssssssssssss = Toysssssssssssss » | 航航第一次剪指甲 » | 我们大手拉小手 » | 航航剪头发 » | 有其父必有其子。 » | 与大家的第一张照片 » | Hang Hang vs Alien » | Happy Time » | 哆拉A梦! » 

Lilypie Baby Ticker

Thursday, January 19, 2006 

吾家有子万事足他爸爸真的笑道见牙不见脸;我从没见过,通常他都耍酷,不笑,就算笑也是微笑而已。真的是有子万事足。

航航好利害,把爸爸逗得这么开心。
佩服!

失敬!失敬! :)

Post a Comment