« Home | 航航与外曾祖母 » | 人生的第一步 » | 猜一猜 » | 恭喜发财, 红包拿来! » | Naughty Boy? or Naughty Daddy? » | Halo halo » | Oh! Oh! Oh! » | 我们吃饭啦! » | 顽皮的捣蛋鬼 » | 航航和SIMSONS » 

Lilypie Baby Ticker

Saturday, February 11, 2006 

收拾行李回娘家

mummy 一面收拾行李准备回娘家过年, 航航却一面替mummy把行李一件一件拿出来。
结果爸爸就把航航装进行李箱里去了。